Verslag kerncontactavond Zevenbergschen Hoek dd 19 maart

Verslag kerncontactavond Zevenbergschen Hoek dd 19 maart in de Zevensprong
Aanwezig namens het college: Burgemeester Klijs, Wethouders Koevoets, Grootenboer en Punt

03 apr 2013 0 comment  

 

1. Opening en welkom door de voorzitter van de avond, Burgemeester Klijs
2. Toelichting op projecten en lopende ontwikkelingen:
> Presentatie over de mogelijke oplossingen voor de verkeersproblemen
3. Vragenronde

1. Burgemeester Klijs opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom
2. Verkeersproblemen in Zevenbergschen Hoek
Projectleider Robert Stoop laat de mensen via een presentatie kennismaken met het voorbereidend verkeersplan met als doel de overlast van sluip- en vrachtverkeer te minimaliseren.
De presentatie riep veel vragen op die voor een deel zijn beantwoord en voor een deel ter sprake komen tijdens de voorlichtingsavonden die binnenkort worden gehouden met de bewoners en andere belanghebbenden.
De vragen en opmerkingen kort samengevat:
• Teveel aan verkeersremmende maatregelen is niet goed voor geluid, scheuren in huizen en vooral voor de buurtbus is het moeilijk om nog op afgesproken tijd te rijden met zoveel verkeersremmers.
• We krijgen Zevenbergschen Hoek nooit sluipverkeer en vrachtwagenvrij. Je kunt de weg aanpassen wat je wilt, dit zullen we nooit realiseren.
• Graag wat meer handhaven, bij voorkeur twee weken heel intensief en dan blijven de vrachtwagens weg..
• Ik woon al 57 jaar in dit dorp en ben blij dat er nog een auto's door de Hoofdstraat rijden, anders is het zo doods.
• Afwaarderen Hoofdstraat betekent geen nieuwe functie voor de Olafstraat.
• Wegwijzerborden richting Den Hartogh helpen wel maar niet afdoende.
Conclusie na al deze vragen en opmerkingen:
• Na herstructurering van de Hoofdstraat zal na verwachting 60% van het verkeer kiezen voor de nieuwe parallelle structuur. Het moet ook niet te mooi en te snel worden want dan ga je het probleem verleggen en wordt de nieuwe parallelle structuur de alternatieve A16.
De burgemeester riep de aanwezigen op tot meedenken over de drie voorliggende lijnen. Het doel is minder hinder van het verkeer en als we dat willen realiseren, moeten we het samen doen. 'In april is na verwachting de eerste bijeenkomst voor bewoners en andere belanghebbenden en het zou fijn zijn als alle suggesties en ideeën die u vanavond heeft geopperd ook daar weer laat horen. Alle suggesties vanuit de bevolking over de voorstellen zijn van harte welkom. '

De ideeën voor verbetering verkeerssituatie Zevenbergschen Hoek:

Het voorstel is om een veiligere route langs de Vlijt te realiseren om de Bloemendaalse Zeedijk te bereiken. Doorgaand verkeer naar de A16 moet om de kern heen geleid worden door de hoofdstraat onaantrekkelijker te maken voor het doorgaand verkeer. In overleg met bewoners en andere belanghebbenden gaat de gemeente aan een concrete invulling van de aanpak werken. In 2014 worden de maatregelen gerealiseerd.
Oplossingen
Een oplossing voor het verminderen van het sluipverkeer is 1. de route door de Hoofdstraat minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer en aantrekkelijker maken voor bestemmingsverkeer en langzaam verkeer. 2. Daarnaast is de gemeente van plan de alternatieve route om de kern heen via de Gelderseweg/Hoge Zeedijk aantrekkelijker te maken, zodat dit de natuurlijke route wordt voor het doorgaand verkeer.
In mei 2012 is al een aantal borden geplaatst om de ontsluiting van het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk beter te laten afwikkelen. Dat lijkt een positief effect te hebben. Voor een veiligere ontsluiting van het bedrijventerrein via de Vlijt moet volgens de verkeersstudie het langzaam verkeer gescheiden worden van het auto- en vrachtverkeer. 3. Ook wordt gekeken hoe de snelheid het beste uit het auto- en vrachtverkeer gehaald kan worden.

Toelichting Wethouder Grootenboer
LPM
Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en concept MER (uitleggen) worden momenteel afgerond. De bedoeling is dat deze nog voor de zomer opnieuw ter inzage gaan. Daarnaast vinden gesprekken plaats met de ontwikkelende grondeigenaren om tot een overeenkomst te komen. Na duidelijkheid over de rol van de grondeigenaren in de ontwikkeling kunnen provincie, havenschap en gemeente een locatieontwikkelingsovereenkomst aangaan. Daarna kunnen de publiekrechtelijke documenten zoals het ontwerp PIP in procedure worden gebracht. Start uitgifte is voorzien in 2015.
Toelichting Wethouder Punt
De Sporenbergstraat. Ontwikkeling van het voormalige voetbalveld
Op dit terrein is woningbouw voorzien, de voorbereidingen daarvoor zijn opgestart door het opstellen van een startdocument. Voor deze locatie kan een versnelde procedure worden doorlopen waardoor realisatie eind 2014 kan starten.
Project Frisostraat/Plein 1940
Vanwege het huidige economisch tij en het nieuwe kabinetsbeleid heeft de corporatie Brabantse Waard aangegeven haar projectenportefeuille voor 2013 tegen het licht te moeten houden. Dit geldt ook voor het project Frisostraat/Plein 1940. Corporatie en gemeente voeren overleg hoe onder andere dit project kan worden voortgezet.
Actualisatieplan / Bestemmingsplan
Het actualisatieplan (bestemmingsplan) voor de kern Zevenbergschen Hoek is recentelijk (2012) onherroepelijk geworden via een uitspraak bij de Raad van State. Dit plan geldt voor de komende 10 jaar.
Mogelijke ontwikkelingen:
Komst windturbines langs A16 bij Zonzeel. Deze locatie is onderdeel van het regionaal bod windenergie dat de raad op 7-2-2013 heeft bekrachtigd. Planning onbekend en er is nog geen officieel verzoek. Burgerparticipatie vindt in ieder geval plaats in het kader van het bestemmingsplan ;
Komst nieuwe 380-kV hoogspanningsverbinding ter hoogte van bedrijventerrein Moerdijkse Brug (net ten noorden van Zevenbergschen Hoek). Nu in procedure een voorbereidingsbesluit, in 2014 een ontwerpbestemmingsplan van het Rijk (zogeheten rijksinpassingsplan). Daarop kunnen mensen dan zienswijzen indienen.

Toelichting Wethouder Koevoets
Gebiedsplannen
Voor elke kern één gezamenlijk plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Dat is kortweg het doel van de gebiedsplannen die gemeente Moerdijk samen met de partners én de inwoners en bedrijven gaat opstellen. Gestart is met Fijnaart en Klundert.
Bij de voormalige dorpsplannen lag het initiatief bij de gemeente. Bij de gebiedsplannen slaan gemeente, Surplus, politie en de woningbouwverenigingen Brabantse Waard, Bernardus Wonen en Groenhuijsen de handen ineen om samen met de inwoners en de bedrijven één agenda op te stellen die erop gericht is de leefbaarheid in de kernen te behouden en waar mogelijk te versterken.
Dorpstafels en dorpsavonden.
De gebiedsplannen komen tot stand door dorpstafelgesprekken met sleutelfiguren die samen het voorbereidende werk doen (o.a.actuele thema's en bestaande initatieven inventariseren) voor de bredere dorpsavonden voor het brede publiek. Uiteraard zal daarbij helder worden gemaakt met welke randvoorwaarden van gemeente en partners rekening moet worden gehouden. Elk gebiedsplan zal uiteindelijk bestaan uit drie delen, een beschrijving van het dorp, de sociale structuur, de trends en de ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de kern, een visie op de toekomst van de kern
een agenda met afspraken over het uitvoeren van initiatieven (door gemeente, één van de partners of het dorp zelf)
De sleutelfiguren* worden uitgenodigd om in november aan de eerste dorpstafels plaats te nemen. In december en januari zullen de eerste brede dorpsavonden in resp Fijnaart en Klundert plaatsvinden.
De bedoeling is om eind 2014 zoveel mogelijk gebiedsplannen gereed te hebben (11 voor de kernen en één voor het buitengebied)

3. Vragenronde
> De Driehoefijzerstraat; hierover werden vele vragen gesteld: Er kwam zowel lof als kritiek uit de zaal over de heringerichte Driehoefijzerstraat. Een bloemlezing uit de reacties:
• Het is niks al die aanpassingen!
• Het is veiliger voor fietsers, hebben ze ook aangegeven.
• De weg is breed genoeg om met grote voertuigen elkaar te passeren.
• Ik rij er elke dag overheen, het is een genot, als iedereen een beetje normaal netjes rijdt, is het een prachtige weg geworden.
• Die verkeersremmende maatregelen zijn niet handig voor de buurtbus, haalt de tijden niet meer
• Die varkensruggen, verhogingen om fietspad van autodeel af te scheiden, zijn levens gevaarlijk.
• Nee die juist heel veilig.
Er is gevraagd naar een evaluatie. Aangegeven is dat het gebruikelijk is dat we na een herstructurering evalueren over alle nieuw aangebrachte voorzieningen. We gaan zeker meten. Maar mensen moeten in het begin uiteraard ook even wennen.
Overige aandachtspunten
o Aandachtspunten: Saver, de vuilophaaldienst erop aanspreken dat de kliko's op de ophaaldag teruggezet worden bij de huizen en niet op de fietspad. Dat laatste levert gevaar op voor de gebruikers. Actie RBOR
o Bij winterstrooiweer ook daar de fietspaden per direct inplannen en niet na een paar dagen pas strooien. Actie RBOR
o Lichtmasten staan half in het asfalt. Kunnen we dat aanpakken. RBOR
> Op de Achterdijk rijden vrachtwagens rijden 70 tot 80 kilometer per uur over de dijk. Vooral veel buitenlandse chauffeurs, de hond uitlaten is daar gevaarlijk. Wat kan er aan gedaan worden. Antwoord: We bespreken in het verkeersoverleg diverse knelpunten. Dan bespreken we mogelijke oplossingen. Bij het eerst volgend verkeersoverleg nemen we deze terechte melding mee. Actie RBOR
> Is het mogelijk om kentekenregistratie te laten uitvoeren, bespaart veel kosten. Antwoord: Vanwege o.a. de wet op de privacy is dat moeilijk uitvoerbaar.

> Er is vorig jaar een picknicktafel geplaatst, dat is zonde van het geld. Antwoord: De heer van de Win, voorzitter van de dorpsraad licht toe dat de Dorpsraad van hun eigen budget, met een bijdrage van de gemeente de tafel heeft gekocht. Overigens vinden veel aanwezigen het wel een aanwinst.
> Is het niet mogelijk om in plaats van nieuwe woningen op het oude voetbalterrein een park van te maken? Antwoord: Pas als het woningbehoefteonderzoek laat zien dat er geen behoefte is aan nieuwe woningen, is het wellicht goed om naar aan andere bestemming te kijken.
Opmerking vanuit de zaal: Waar vroeger het witgele kruis stond, waarom daar geen huizen bouwen.
> Bij binnenkomst in de kern vanuit Made is de Slijterij is een doorn in het oog. Antwoord: Recent heeft de aannemer GC van Beek in opdracht van Syngroon (ontwikkelaar en eigenaar van het pand) de goot verwijderd en gerepareerd. Dit naar aanleiding van klachten dat er gevaar was stukken op de openbare weg zouden komen. Bij verwijdering van de goot is asbest aangetroffen. Uit de totaalrapportage is gebleken dat er ook veel meer asbest in de woning zit. De woning is daarom geheel dichtgespijkerd en voorzien van 'asbest stickers. Omdat er verder geen gevaar dreigt is er voor de gemeente geen reden om preventief meer te laten doen. Op dit moment is alles gedaan om de toegang te beperken en de ontwikkelaar heeft nog geen concrete plannen met het pand en of het perceel. Als het onveilig wordt, grijpen we uiteraard in.
> Als je boven de HSL wandelt, is het niet mogelijk om daar een stukje extra te asfalteren, en extra verlichting bij het bruggetje rechtsaf. Antwoord: Beide zijn (eerlijk is eerlijk) luxe problemen en hebben dus geen prioriteit.
> Op vrijdag middag heb ik een gevaarlijke situatie gemeld. Je wordt niet eens teruggebeld. Antwoord: Excuses namens de gemeente. We gaan kijken of we onze dienstverlening nog kunnen verbeteren.
> Positieve melding: Paaltjes, binnen een dag vervangen. Klasse!
> Busvervoer komt steeds verder onder druk te staan. Wat doet de gemeente? Hoe zit u daarin? Antwoord: De schoolliner blijft normaal gezien bestaan. De buurtbus vervult de rest. Bij slechter weer rijdt er zelfs al een tweede bus. Heeft onze aandacht maar verwacht geen uitbreiding. Op korte termijn zullen er geen wijzigingen zijn. Voor de langere termijn worden ook met de nieuwe aanbesteding geen ingrijpende wijzigingen verwacht. De verbinding naar Breda blijft naar verwachting hetzelfde.
> LPM komt zo dicht bij Zevenbergschen Hoek, dat is toch immers niet duurzaam. Antwoord: Combinatie van factoren en er wordt wel degelijk ingezet op zogenaamde multimodaliteit, dus transport over water, weg en buis. Door bezit van gronden in de oksels van de A16 en A17. En door een interne baan blijft transport van en naar het huidige industrieterrein en het water mogelijk.
> Er komt vast meer vracht verkeer en daardoor ook meer fijnstof. Antwoord: We verwachten dat de technieken steeds beter en de eisen strenger worden maar, "we kunnen niet alles oplossen"
> Vraag: wanneer wordt het stationsgebied ontwikkeld. Antwoord: Vermoedelijk zal dat in 2015 zijn.
> Prachtige visplaats aangelegd, maar er zit geen een vis in. Antwoord: Vis altijd in stromend water. Kan de gemeente niet zo heel veel aan doen
> Tegels liggen los, voor oude witgele kruis gebouw. Dat is misschien al wel anderhalf of twee jaar zo. Al vaak voor gebeld maar er is nog niks gedaan. Antwoord: We gaan dat z.s.m. oplossen. Actie RBOR
> De kerkdiensten uit Moerdijk en Langeweg gaan hier in Zevenbergschen Hoek gebeuren. Er is niet heel veel parkeergelegenheid. Antwoord: Die dynamiek lost zich hier wel op.

 

Sinds 2003 lid van de redactie van Dorpsnieuws.  Heb je zelf een leuk bericht? Stuur het naar ons toe. Ik plaats het graag voor je.

Gemeente Moerdijk

Omroep Brabant

ZBHoek.nl Dorpsnieuws wordt maandelijks huis aan huis verspreid in Zevenbergschen Hoek en het buitengebied. Het blad wordt al 41 jaar gemaakt door vrijwilligers en 10 maal per jaar huis aan huis verspreid.